Условия использования

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Noteikumos lietotie termini

Pakalpojuma sniedzējs — sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA SPGames, vienotais reģistrācijas numurs 40203352758, juridiskā un faktiskā adrese Purvciema iela 53 - 24, Rīga, Latvija, tālrunis - +37126985748, e-pasts - info@spgames.lv.

Patērētājs — fiziskā vai juridiskā persona, kas izsaka vēlēšanos saņemt, saņem vai varētu saņemt vai izmantot pakalpojumu nolūkam, kurš nav tieši saistīts ar tās uzņēmējdarbību;

Pakalpojuma saņēmējs — persona, kura veic pakalpojuma iegādi Pakalpojuma sniedzēja Interneta veikalā. Pakalpojuma saņēmējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kura nav Patērētājs;

Pakalpojums — jebkurš pakalpojums, kuru Pakalpojuma sniedzējs sniedz vai pārdod Pakalpojuma saņēmējam caur šo interneta vietni;

Ražotājs — persona, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros izgatavo vai atjauno preci pārdošanai vai uzrāda sevi kā ražotāju, norādot (marķējot) uz preces vai tās iesaiņojuma vai preces tehniskajā pasē savu nosaukumu (firmu), vārdu, uzvārdu, preču zīmi vai citu atšķirības zīmi;

Normatīvie akti — Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 „ Noteikumi par distances līgumu”, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Civillikums, Komerclikums un citi saistošie normatīvie akti.

Garantija – ražotāja vai pakalpojuma sniedzēja apliecinājums, ka pakalpojums, vai to sastāvdaļa noteiktu laiku saglabās lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu un ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs uzņemas papildu saistības, kas nav paredzētas šajā likumā un citos normatīvajos aktos;

Lietošanas noteikumi — ražotāja vai pakalpojuma sniedzēja, kurus ievērojot prece saglabā lietošanas (izmantošanas) īpašības un pienācīgu kvalitāti, kā arī nerada apdraudējumu patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;

Cenas – Interneta vietnē norādītā pakalpojuma galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, par kādu pakalpojuma sniedzējs sniedz pakalpojumu caur šo interneta vietni. Cenā nav ietverta maksa par pakalpojuma ierīkošanu un/vai piegādi;

Interneta vietne – Pakalpojuma sniedzēja interneta vietne spgames.lv;

Puses – Pakalpojuma sniedzējs un Pakalpojuma saņēmējs.


1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pakalpojuma sniedzēju un Pakalpojuma saņēmēju.

1.2. Pirms uzsākt Interneta vietnes lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Interneta vietnes lietošanas noteikumiem

1.3. Uzsākot Interneta vietnes lietošanu, Interneta vietnes lietotājs piekrīt ievērot šos Noteikumus.

1.4. Pakalpojuma sniedzējs var daļēji vai pilnībā dzēst, mainīt, papildināt informāciju Interneta vietnē bez iepriekšējas brīdināšanas.

2. Preču atgriešana

2.1. Jūs varat atgriezt iegādāto preci 14 dienu laikā pēc saņemšanas. Precei jābūt pilnīgi jaunai, bez lietošanas pazīmēm, neizpakotai, ar ražotāja plēvi. Atgriezt preci var tikai pasūtītājs. Visas preces atgriešanas izmaksas sedz pasūtītājs. Nauda tiek atgriezta 10 darba dienas laikā uz norēķinu kontu, no kura prece tika apmaksāta.

3. Pakalpojuma sniedzēja atbildība

3.1. Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir sniegt pakalpojumu atbilstoši līguma noteikumiem.

3.2. Pakalpojums uzskatāms par atbilstošu līguma noteikumiem, ja:

 • pakalpojuma saturs, sniegšanas veids un rezultāts atbilst tam, par ko bijusi vienošanās;

 • pakalpojums sniegts ar profesionālu rūpību, ņemot vērā patērētāja intereses;

 • pakalpojums atbilst prasībām, kas tiek pamatoti izvirzītas šādiem pakalpojumiem.

3.3. Pakalpojums nav uzskatāms par neatbilstošu līguma noteikumiem, ja līguma slēgšanas brīdī patērētājs zināja vai nevarēja nezināt par pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem vai neatbilstības iemesls ir patērētāja piegādātie materiāli.

4. Piegādes kārtība

4.1. Pirkums būs nodots piegādei tajā pašā vai nākamajā darba dienā pēc apmaksas saņemšanas, ja prece(s) ir noliktāvā. Piegāde var būt nodrošinātā ar “Omniva” vai "Venipak" pakomātu, “Expresspasts” kurjerdienesta vai SIA SPGames kurjera pakalpojumiem.

5. Apmaksa

5.1. Pakalpojuma apmaksa ir iespējama vienā no šādiem veidiem:

 • 5.1.1. veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu no internetbankas,
 • 5.1.2. veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu no Mastercard/Visa,

 • 5.1.1. veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz noradīto kontu,

6. Strīdu risināšana

6.1. No šiem Noteikumiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīvi akti.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Термины, используемые в правилах

Поставщик услуг - общество с ограниченной ответственностью SIA SPGames, единый регистрационный номер 40203352758, юридический и фактический адрес: Purvciema iela 53 - 24, Рига, Латвия, телефон - +37126985748, электронная почта - info@spgames.lv.

Потребитель - физическое или юридическое лицо, выражающее желание получить, получающее или может получить или использовать услугу для целей, не непосредственно связанных с его предпринимательской деятельностью;

Получатель услуги - лицо, которое приобретает услугу в Интернет-магазине Поставщика услуг. Получателем услуги может быть как Потребитель, так и лицо, не являющееся Потребителем;

Услуга - любая услуга, которую Поставщик услуг предоставляет или продает Получателю услуг через этот веб-сайт;

Производитель - лицо, которое в рамках своей хозяйственной или профессиональной деятельности производит или восстанавливает товар для продажи или выступает в качестве производителя, указывая (маркируя) свое наименование (фирму), имя, фамилию, товарный знак или другой отличительный знак на товаре или его упаковке или в товарном паспорте;

Нормативные акты - Постановление Кабинета Министров от 20 мая 2014 года № 255 "Правила дистанционных договоров", Закон о защите прав потребителей, Гражданский кодекс, Коммерческий кодекс и другие обязательные нормативные акты.

Гарантия - заверение производителя или поставщика услуг о том, что услуга или ее составная часть сохранит свойства использования, безопасность и выполнение определенное время, а производитель, продавец или поставщик услуг несет дополнительные обязательства, которые не предусмотрены в настоящем законе и других нормативных актах;

Условия использования - правила, которые производитель или поставщик услуг соблюдает, чтобы сохранить свойства и достаточное качество товара и не создать угрозы собственности,


1. Общие положения

1.1. Эти положения определяют правовые отношения между Поставщиком услуг и Получателем услуг.

1.2. Перед началом использования Интернет-сайта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данными условиями использования Интернет-сайта.

1.3. Начиная использовать Интернет-сайт, пользователь соглашается соблюдать данные Правила.

1.4. Поставщик услуг вправе частично или полностью удалять, изменять, дополнять информацию на Интернет-сайте без предварительного уведомления.

2. Возврат товара

2.1. Вы можете вернуть приобретенный товар в течение 14 дней после получения. Товар должен быть полностью новым, без признаков использования, не распакованным, с заводской пленкой. Возврат товара может осуществить только заказчик. Все расходы по возврату товара несет заказчик. Возрат средств происходит в течении 10 рабочих дней на расчетный счет, с которого была произведена оплата.

3. Ответственность поставщика услуги

3.1. Обязанность поставщика услуги заключается в предоставлении услуг в соответствии с условиями договора.

3.2. Услуга считается соответствующей условиям договора, если:

 • услуга соответствует требованиям, обоснованно предъявляемым к таким услугам.услуга оказывается профессионально, с учетом интересов потребителя;
  содержание, способ предоставления и результат услуги соответствуют предварительным соглашениям;
 • услуга оказывается профессионально, с учетом интересов потребителя;
 • услуга соответствует требованиям, обоснованно предъявляемым к таким услугам.

3.3. Услуга не считается несоответствующей условиям договора, если на момент заключения договора потребитель знал или не мог не знать о несоответствии услуги условиям договора, или причиной несоответствия являются материалы, предоставленные потребителем.

4. Процедура доставки

4.1. Покупка будет передана на доставку в тот же или следующий рабочий день после получения оплаты, если товар(ы) есть в наличии. Доставка может быть осуществлена через пункты выдачи "Omniva" или "Venipak", курьерскую службу "Expresspasts" или курьерские услуги SIA SPGames. 5. Оплата

5. Оплата

5.1. Оплата услуги возможна одним из следующих способов:

 • 5.1.3. Безналичным переводом на указанный счет,
 • 5.1.2. Безналичным переводом с помощью Mastercard/Visa,
 • 5.1.1. Безналичным переводом с помощью интернет-банка,

6. Разрешение споров

6.1. Для правовых отношений, вытекающих из этих Правил, применяются нормативные акты Латвийской Республики.