Условия использования

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Noteikumos lietotie termini

Pakalpojuma sniedzējs — sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA SPGames, vienotais reģistrācijas numurs 40203352758, juridiskā un faktiskā adrese Purvciema iela 53 - 24, Rīga, Latvija, tālrunis - +37126985748, e-pasts - info@spgames.lv.

Patērētājs — fiziskā vai juridiskā persona, kas izsaka vēlēšanos saņemt, saņem vai varētu saņemt vai izmantot pakalpojumu nolūkam, kurš nav tieši saistīts ar tās uzņēmējdarbību;

Pakalpojuma saņēmējs — persona, kura veic pakalpojuma iegādi Pakalpojuma sniedzēja Interneta veikalā. Pakalpojuma saņēmējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kura nav Patērētājs;

Pakalpojums — jebkurš pakalpojums, kuru Pakalpojuma sniedzējs sniedz vai pārdod Pakalpojuma saņēmējam caur šo interneta vietni;

Ražotājs — persona, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros izgatavo vai atjauno preci pārdošanai vai uzrāda sevi kā ražotāju, norādot (marķējot) uz preces vai tās iesaiņojuma vai preces tehniskajā pasē savu nosaukumu (firmu), vārdu, uzvārdu, preču zīmi vai citu atšķirības zīmi;

Normatīvie akti — Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 „ Noteikumi par distances līgumu”, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Civillikums, Komerclikums un citi saistošie normatīvie akti.

Garantija – ražotāja vai pakalpojuma sniedzēja apliecinājums, ka pakalpojums, vai to sastāvdaļa noteiktu laiku saglabās lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu un ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs uzņemas papildu saistības, kas nav paredzētas šajā likumā un citos normatīvajos aktos;

Lietošanas noteikumi — ražotāja vai pakalpojuma sniedzēja, kurus ievērojot prece saglabā lietošanas (izmantošanas) īpašības un pienācīgu kvalitāti, kā arī nerada apdraudējumu patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;

Cenas – Interneta vietnē norādītā pakalpojuma galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, par kādu pakalpojuma sniedzējs sniedz pakalpojumu caur šo interneta vietni. Cenā nav ietverta maksa par pakalpojuma ierīkošanu un/vai piegādi;

Interneta vietne – Pakalpojuma sniedzēja interneta vietne spgames.lv;

Puses – Pakalpojuma sniedzējs un Pakalpojuma saņēmējs.


1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pakalpojuma sniedzēju un Pakalpojuma saņēmēju.

1.2. Pirms uzsākt Interneta vietnes lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Interneta vietnes lietošanas noteikumiem

1.3. Uzsākot Interneta vietnes lietošanu, Interneta vietnes lietotājs piekrīt ievērot šos Noteikumus.

1.4. Pakalpojuma sniedzējs var daļēji vai pilnībā dzēst, mainīt, papildināt informāciju Interneta vietnē bez iepriekšējas brīdināšanas.

2. Atteikuma tiesību izmantošana

2.1. Pakalpojuma saņēmējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atteikties no pakalpojuma 14 (četrpadsmit) dienu laikā.

2.2. Pakalpojuma saņēmējs nevar atteikties no pilnībā sniegta pakalpojuma ja pakalpojuma sniegšana atteikuma tiesību termiņā:

 • ir uzsākta ar skaidru patērētāja piekrišanu;

 • pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.

2.3. Pakalpojuma saņēmējs var atteikties no pakalpojuma, kura sniegšana nav pabeigta — ja pakalpojuma sniegšana atteikuma tiesību termiņā ir uzsākta ar skaidu Pakalpojuma saņēmēja piekrišanu.

2.4. Ja Pakalpojuma saņēmējs izmanto atteikuma tiesības pēc tam, kad ir iesniedzis pakalpojuma sniedzējam pieprasījumu saskaņā ar šiem noteikumiem, Pakalpojuma saņēmējs maksā pakalpojuma sniedzējam summu, kas attiecībā pret pilnu līguma izpildi ir proporcionāla izpildītajai līguma daļai brīdī, kad Pakalpojuma saņēmējs informē pakalpojuma sniedzēju par atteikuma tiesību izmantošanu. Minēto summu aprēķina, pamatojoties uz līgumā noteikto galīgo cenu. Ja galīgā cena ir pārmērīga, summu, kas jāmaksā Pakalpojuma saņēmējam, aprēķina, pamatojoties uz izpildītās līguma daļas tirgus vērtību.

2.5. Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē Pakalpojuma saņēmēja paziņošanu par atteikšanos no pakalpojuma un iesniegšanu jeb nosūtīšanu Pakalpojuma sniedzējam.

Saistībā ar atteikšanos no pakalpojuma 14 dienu termiņā, Pakalpojuma saņēmējam būs jāveic samaksa par pakalpojumu, kas aprēķināta par laika posmu no pakalpojuma saņemšanas dienas līdz dienai, kad Pakalpojuma saņēmējs paziņoja par atteikšanos no pakalpojuma.

2.7. Atteikšanās paziņošanai Pakalpojuma saņēmējs var izmantot brīvā formā iesniegtu vai izteiktu paziņojumu par atteikumu, kurā Pakalpojuma saņēmējs obligāti norāda:

 • Adresātu (pārdevēja nosaukums, faktiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adresi)

 • Es paziņoju, ka es vēlos atteikties no šāda pakalpojuma

 • Pasūtīšanas datums/saņemšanas datums

 • Pakalpojuma saņēmēja vārds un uzvārds

 • Pakalpojuma saņēmēja adrese

 • Pakalpojuma saņēmēja paraksts (tikai tad, ja šo veidlapu nosūta uz papīra)

 • Datums

2.8. Informācija uzskatāma par sniegtu, ja atteikuma veidlapa ir pareizi aizpildīta un tai ir pievienota darījumu apliecinoša dokumenta kopija.

2.9. Sakarā ar atteikšanos no Pakalpojuma 14 dienu termiņā, Pakalpojuma saņēmējam netiks piemērots līgumsods par atteikšanos no pakalpojuma.

2.10. Atteikuma veidlapas vai paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšana termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, kas izriet no līguma, vai no saistībām noslēgt šādus līgumu, ja piedāvājumu izteicis patērētājs.

2.11. Pakalpojuma saņēmējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

 • pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts. Šis noteikums neattiecas uz līgumiem, ja līguma priekšmets ietver gan preci, gan pakalpojumu;

 • pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;

 • patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

3. Pakalpojuma sniedzēja atbildība

3.1. Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir sniegt pakalpojumu atbilstoši līguma noteikumiem.

3.2. Pakalpojums uzskatāms par atbilstošu līguma noteikumiem, ja:

 • pakalpojuma saturs, sniegšanas veids un rezultāts atbilst tam, par ko bijusi vienošanās;

 • pakalpojums sniegts ar profesionālu rūpību, ņemot vērā patērētāja intereses;

 • pakalpojums atbilst prasībām, kas tiek pamatoti izvirzītas šādiem pakalpojumiem.

3.3. Pakalpojums nav uzskatāms par neatbilstošu līguma noteikumiem, ja līguma slēgšanas brīdī patērētājs zināja vai nevarēja nezināt par pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem vai neatbilstības iemesls ir patērētāja piegādātie materiāli.

4. Garantija

4.1. Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu pakalpojuma sniedzējam par pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no pakalpojuma saņemšanas dienas. Patērētājs iesniedz prasījuma pieteikumu pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem.

4.2. Ja pakalpojuma sniedzējs pakalpojumam ir devis garantiju, pēc šā panta pirmajā daļā minētā termiņa beigām patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu visā atlikušajā garantijas termiņa laikā saskaņā ar garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem. Patērētāja pieteikto prasījumu izskata atbilstoši garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem.

4.3. Patērētāja prasījums tiks izskatīts 7 darba dienu laikā no prasījuma saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz prasījumā norādīto saziņas adresi. Ja prasījums tiks atzīts par nepamatotu un Pircējs tam nepiekrīt, viņam ir tiesības īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

5. Piegādes kārtība

5.1. Pirkums būs nodots piegādei tajā pašā vai nākamajā darba dienā pēc apmaksas saņemšanas, ja prece(s) ir noliktāvā. Piegāde var būt nodrošinātā ar “Omniva” pakomātu, “Omniva” kurjerdienesta vai SIA SPGames kurjera pakalpojumiem.

6. Apmaksa

6.1. Pakalpojuma apmaksa ir iespējama vienā no šādiem veidiem:

 • 6.1.1. veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu ar Paysera,

 • 6.1.2. veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz bankas kontu.

7. Strīdu risināšana

7.1. No šiem Noteikumiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīvi akti.


УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


Условия покупки

Законодательство Латвийской Республики гласит, что владелец интернет-магазина должен сохранять сроки доставки и возврата товаров, а также право на отказ. Такая оговорка называется дистанционным контрактом (правила Кабинета Министров).

Дистанционный договор

Продавец товаров, предлагаемых в этом Интернет-магазине, с одной стороны, именуемый в дальнейшем Продавец, и лицо, разместившее заказ, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключают следующее Соглашение:

Продавец обязуется продать и доставить Покупателю товар в соответствии с заказом Покупателя.

Общие условия использования сайта www.spgames.lv

1. Перед тем, как начать пользоваться сайтом www.spgames.lv SIA SPGames (регистрационный номер 40203352758, адрес Purvciema iela 53-24, LV1034), пожалуйста, внимательно прочтите эти условия использования сайта www.spgames.lv (далее - условия).

2. Веб-сайт www.spgames.lv - созданный SIA SPGames веб-сайт, адрес которого в Интернете - www.spgames.lv, со всей содержащейся на нем информацией и материалами.

3. Посещая сайт www.spgames.lv или используя размещенную на нем информацию о предоставлении товаров и услуг, вы лично или лицо, которое вы представляете, если вы действуете от его имени, соглашаетесь с этими условиями.

4. Если вы не согласны с этими условиями, пожалуйста, не посещайте и не используйте сайт www.spgames.lv, а также не пользуйтесь предлагаемыми услугами и содержащейся в нем информацией.

5. Сообщаем вам, что целью обработки информации (включая личные данные), введенной на веб-сайте SIA SPGames www.spgames.lv, является предоставление указанных в ней услуг и оказание помощи при использовании на сайте www.spgames.lv.

6. SIA SPGames имеет право в любое время в одностороннем порядке изменять содержание и условия использования домашней страницы www.spgames.lv. Такие изменения вступают в силу после их публикации на сайте www.spgames.lv.

7. С того момента, как вы начнете использовать веб-сайт www.spgames.lv или выполнить какие-либо действия на указанном веб-сайте, будет считаться, что вы ознакомились с условиями, действующими на момент использования, и будете их соблюдать. Каждый пользователь веб-сайта обязан регулярно читать условия, чтобы своевременно узнавать о внесенных в них изменениях. Если вы не согласны с условиями, вам запрещено использовать Веб-сайт.

8. Пользователи веб-сайта www.spgames.lv имеют право использовать предлагаемые на нем возможности и услуги по цене, действующей на момент предоставления соответствующей услуги. SIA SPGamesимеет право в любое время изменить цены, указанные на сайте www.xxx.lv и / или создать новые платные услуги за свой счет.

9. Чтобы стать зарегистрированным пользователем домашней страницы www.xxx.lv, необходимо выполнить процедуру регистрации, указанную на домашней странице www.xxx.lv.

10. Каждый пользователь, зарегистрированный на сайте www.xxx.lv, обязан не разглашать свои данные для доступа другим лицам. Если операции выполняются на сайте www.xxx.lv с профилем зарегистрированного пользователя (в т.ч. товары и / или услуги приобретаются) с использованием правильного имени пользователя и пароля, то считается, что операции в соответствующем профиле были выполнены. выполняется самим зарегистрированным пользователем.

11. Пользователь сайта соглашается получать с сайта www.xxx.lv информацию о различных актуальных вопросах, если было получено свободное и недвусмысленное согласие пользователя как субъекта данных (за исключением случаев отправки сообщений пользователю на другом законном основании).

Использование услуг, предлагаемых на сайте www.spgames.lv.

14. Вы всегда должны действовать в соответствии с порядком, указанным на сайте www.spgames.lv.

15. Не злоупотребляйте информацией, размещенной на сайте www.spgames.lv. Вы можете использовать услуги, предлагаемые на Сайте, только в соответствии с применимыми законами и постановлениями. SIA SPGames имеет право приостановить или прекратить оказание услуг, если во время заказа не обеспечивается соблюдение условий использования сайта www.spgames.lv.

16. Обращаясь к SIA SPGames или к лицу, представляемому от его имени, с просьбой внести изменения в зарегистрированный заказ, который является неполным, примите во внимание, что изменения могут быть внесены, написав электронное письмо info@spgames.lv из адрес электронной почты, указанный в заказе, или связавшись с SIA SPGames, позвонив с указанного в заказе номера телефона на www.spgames.lv телефон 26985748

17. SIA SPGames, обнаружив ошибки и / или неточности в ценах или описании товара на сайте www.spgames.lv, имеет право в одностороннем порядке расторгнуть дистанционный договор до тех пор, пока не будет зачислена оплата за конкретный товар. . В исключительных случаях дистанционный договор SIA SPGames может быть расторгнут в тех случаях, когда дистанционный договор был заключен с злоупотреблением другой стороной, а также с мошенничеством или принуждением; из-за дефектов заказанного товара; из-за чрезмерного ущерба, понесенного одной или другой стороной; из-за несвоевременной оплаты товара и в иных случаях, предусмотренных нормативными актами.

18. Использование веб-сайта www.spgames.lv не дает никаких имущественных прав на контент, к которому у вас есть доступ. Запрещается использовать содержание информации, размещенной на сайте www.spgames.lv, если у владельца этого содержания нет разрешения или другого разрешения в соответствии с законом. Эти условия не дают права использовать какой-либо бренд или логотип, размещенный на сайте www.spgames.lv. Запрещается удалять, скрывать или изменять сообщения, которые появляются на сайте www.spgames.lv или предоставляются через сайт www.xxx.lv.

19. На домашней странице www.spgames.lv отображается содержание и описание товаров и другая информация, которая является собственностью SIA SPGames.

20. Изображения Товаров, представленные в Интернет-магазине, носят иллюстративный характер. Несмотря на то, что Продавец прилагает все усилия для максимально точного отображения цветов Товара, Продавец не может гарантировать, что экран устройства Покупателя будет точно отображать цвета Товара. Покупатель понимает, что Товар не может существенно отличаться от его изображения.

21. Упаковка товара может отличаться от представленной на фотографиях, представленных в Интернет-магазине.

22. В связи с использованными услугами SIA SPGames имеет право отправлять уведомления, напоминания о запущенных, но не завершенных услугах и другую информацию на введенный адрес электронной почты, чтобы улучшить качество предоставления услуг. SIA SPGames также имеет право присылать информацию, в том числе в форме прямых звонков, о www.spgames.lv, а также о новостях, акциях и скидках партнеров SIA SPGames по сотрудничеству. Вы имеете право отказаться от получения любых новостей, отредактировав эту информацию в своем профиле пользователя, отказавшись от получения новостей, нажав на ссылку электронной почты или отправив информацию на электронную почту: info@spgames.lv

Об условиях использования сайта www.spgames.lv.

23. Если какое-либо из положений, указанных в настоящих Правилах, становится недействительным, это не влияет на другие положения.

24. Все споры, вытекающие из настоящих условий или услуг или связанные с ними, будут рассматриваться в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами.

25. Все права на интеллектуальную собственность в отношении веб-сайта www.xxx.lv принадлежат исключительно SIA SPGames. В случае нарушения этих прав виновное лицо привлекается к ответственности в соответствии с нормативными актами, а также несет полную ответственность за все убытки, которые были или могут быть причинены SIA SPGames и третьим лицам.

26. Информацию о том, как связаться с SIA SPGames, смотрите на домашней странице "www.spgames.lv" в разделе "Контакты".

Порядок доставки и оплаты.

Покупатель заказывает товары через этот сайт, указывая тип и количество заказываемых товаров. Покупатель имеет возможность оплатить товар с помощью средств оплаты, встроенных в Интернет-магазин, или путем оплаты счета, подготовленного Продавцом и отправленного Покупателю по электронной почте в соответствии с заказом. Счет оформляется в электронном виде и действителен без подписи.

Продавец обеспечивает доставку товара в течение 1-3 дней с момента поступления оплаты за товар, согласовывая сроки доставки с Покупателем.

Стоимость доставки будет применяться в дополнение к ценам на товары, которые вы покупаете. Размер платы за доставку будет зависеть от выбранного вами варианта доставки.

Обратите внимание, что в дополнение к ценам на товары и доставку, которые мы будем применять к вашему заказу, ваша страна проживания может также потребовать уплаты импортных пошлин и налогов. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с вашей местной таможней, чтобы проверить применимые налоги и сборы перед размещением заказа. Мы не несем ответственности за такие платежи и налоги, и в случае, если вы откажетесь платить такие налоги и заказ будет возвращен нам, мы будем взимать с вас все расходы, понесенные в результате.

Вы должны предоставить нам полную и точную адресную информацию и имя получателя. Мы не можем нести ответственность за доставку вашего заказа по неправильному адресу или не тому человеку, потому что вы предоставляете нам неполную или неточную информацию.

Мы сделаем все возможное, чтобы ваш заказ был доставлен вовремя. Однако время от времени задержки неизбежны из-за непредвиденных факторов или событий, находящихся вне нашего контроля, таких как сбои в транспортировке, задержки импорта, программные или технические сбои.

Мы не можем доставить товар в национальные и праздничные дни, на Рождество или Новый год. В эти даты доставка займет больше времени, чем обычно.

Условия гарантии

1. На все товары, приобретенные на www.spgames.lv, распространяется гарантия производителя.

2. Гарантийный срок у производителя на товар разный.

3. Информацию о гарантийном сроке производителя на конкретный продукт можно найти в описании продукта или спросить у консультанта info@spgames.lv.

4. В случаях, когда производитель установил гарантийный срок менее двух лет на продукт, потребитель имеет право подать иск о несоответствии продукта условиям контракта в течение двух лет с даты покупки. .

5. Право на предъявление претензии действительно, если товар использовался только в предусмотренных условиях и только в домашнем хозяйстве.

6. Для юридических лиц, отличных от Потребителя, предоставляется только гарантийный срок, указанный Производителем.

7. Обращаем ваше внимание на то, что условия гарантии производителя действительны, если покупатель может предоставить:

7.1. Подтверждение покупки (чек, коносамент);

7.2. Гарантийный талон производителя или дистрибьютора (если производитель или дистрибьютор включил его в комплект).

7.3. Вы можете найти информацию о сертифицированных сервисных центрах производителя, в гарантийном талоне производителя или дистрибьютора, позвонив в представительство производителя или дистрибьютору, указанному на упаковке продукта, либо позвонив по телефону 26985748, либо написав на электронную почту: info@spgames.lv

8. Обратите внимание, что условия гарантии не распространяются на аксессуары продукта (например, аксессуары к продукту), блоки питания (например, батареи, аккумуляторы), аксессуары с ограниченным ресурсом (например, предохранители).

9. Условия гарантии производителя не распространяются на ущерб, причиненный по вине покупателя или пользователя, и заключаются в следующем:

9.1. на товаре повреждены гарантийные пломбы, серийные номера;

9.2. продукт не использовался по назначению и эксплуатировался не так, как указано в инструкции по эксплуатации продукта;

9.3. поцарапаны, сломаны конструкции, налита вода в не предназначенных для этого местах, товары обслуживаются ненадлежащим образом, если в товарах были обнаружены посторонние предметы, в товары проникли насекомые или были допущены любые другие следы, указывающие на неправильную работу товара;

9.4. если повреждение вызвано несоответствием напряжения питания, телекоммуникационных, кабельных сетей нормам, указанным производителем, из-за резких колебаний температуры, а также других бытовых и внешних факторов, таких как копоть, дым, пыль, влажность , удары, царапины;

9.5. если на изделии имеются следы неквалифицированного ремонта;

9.6. в случаях естественного износа элементов.

9.7. если для продукта использовались нестандартные источники питания, аксессуары и запасные части, а также сырье, которое не было сертифицировано производителем для использования с указанным продуктом, и если это привело к повреждению продукта;

9.8. кроме оборудования гарантия не распространяется - аккумуляторы, соединительные кабели, зарядные устройства, пульты).

9.9. если товар использовался покупателем в производственных или профессиональных целях (в случае, если конкретный товар не предназначен для таких целей);

9.10. гарантия не действует, если повреждение произошло в результате неправильной транспортировки товара.

10. В случае повреждения товара покупатель имеет следующие возможности:

10.1. по телефону 26985748, где покупателя выслушает сотрудник интернет-магазина www.spgames.lv и порекомендует лучшее решение.

11. Жалобы и внесудебные процедуры разрешения споров.

Жалобу на наличие или качество товаров просим подавать в электронном виде, отправив электронное письмо на адрес info@spgames.lv. Жалоба будет рассмотрена в течение 15 рабочих дней с момента ее получения, отправив ответ на контактный адрес, указанный в претензии.

Если жалоба будет признана необоснованной и вы не согласны с признанием претензии необоснованной, вы имеете право воспользоваться альтернативными вариантами разрешения спора, указанными в нормативных актах, подав письменное заявление продавцу о несостоятельности. разрешение судебного спора с указанием:

- имя, фамилия, контактная информация;

- дата подачи заявки;

- характер спора, претензии и их основания.

Информация о вариантах внесудебного разрешения споров и внесудебного разрешения споров:

- Информация о процессе разрешения споров: www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process

- Информация о базе данных о внесудебном разрешении потребительских споров: www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

- Информация о разрешении споров в Интернете (SIT): если есть проблема с продуктом, приобретенным через Интернет, клиент может использовать платформу SIT, чтобы подать жалобу в независимый орган по разрешению споров. Ссылка на платформу SIT: ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN

Напоминаем, что потребители имеют право подать претензию в отношении товара, не соответствующего условиям контракта, в течение 24 месяцев с даты доставки товара.

Обработка данных

Вводя необходимую информацию при оформлении заказа, Покупатель подтверждает, что он прочитал и согласен с тем, что предоставленные им данные используются для того, чтобы Продавец мог принять заказ Покупателя и доставить товар в соответствии с требованиями законодательства Республики Латвии. Вводя информацию, Покупатель соглашается с тем, что уведомления, связанные с обработкой заказа Покупателя, будут отправлены на указанный адрес электронной почты.

Обработку платежей обеспечивает платежная платформа makecommerce.lv, поэтому наша компания передает персональные данные, необходимые для осуществления платежей, владельцу платформы Maksekeskus AS.